herb urzad pracy
Powiatowy Urząd Pracy
w Strzyżowie
Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
38-100 Strzyżów, ul. Daszyńskiego 2
tel./fax: 17-276-10-74; 17-276-30-79
Mapa dojazdu ; e-mail:
rzst@praca.gov.pl
Bezrobotni zarejestrowani - razemDo 25 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani - kobietyOsoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
Bezrobotni zarejestrowani - zamieszkali na wsiPowyżej 50 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - ogółemDługotrwale bezrobotne
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - kobietyBez doświadczenia zawodowego
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - zamieszkali na wsiBez kwalifikacji zawodowych
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - ogółemBezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - kobiety
Osoby posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku zyciaBezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - zamieszkali na wsi
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dzieckaNiepełnosprawni
preloader

2016

styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień
1.1. Struktura bezrobotnych
Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 802 351 377 204 4746 2504 701 290
w tym
osoby
poprzednio pracujące 620 244 276 149 3801 1894 701 290
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
18 8 11 7 171 85 72 28
dotychczas nie pracujące 182 107 101 55 945 610 0 0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 712 309 333 177 4202 2240 623 258
w tym posiadający gospodarstwo rolne 39 16 12 6 297 174 78 27
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 99 58 77 44 234 114 1 1
Cudzoziemcy 0 0 0 0 4 1 0 0
Bez kwalifikacji zawodowych 206 83 102 42 1136 615 90 44
Bez doswiadczenia zawodowego 259 155 157 100 1251 793 3 3
Kobiety, które nie podjeły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 0 57 0 18 0 734 0 54
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 743 344 337 181 4210 2306 394 181

z wiersza 12

Do 30 roku życia 392 198 252 129 1476 816 138 69
w tym do 25 roku zycia 228 105 156 76 692 339 32 9
długotrwale bezrobotne 373 176 135 79 3072 1797 19 12
Powyżej 50 roku życia 129 42 24 17 1048 406 162 56
korzystajace ze swiadczen z pomocy społecznej 0 0 0 0 1 1 0 0
posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku zycia 66 42 22 17 570 466 94 60
posiadajace co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku zycia 0 0 0 0 0 0 0 0
niepełnosprawni 24 8 12 6 136 68 31 13
1.2. Bilans bezrobotnych
Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4581 2466 4056 2212 635 278
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 802 351 712 309 136 40

z tego

po raz pierwszy 38 20 33 17 5 3
po raz kolejny 764 331 679 292 131 37

z tego

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 10 0 10 0 4 0
po stażu 276 180 244 155 14 11
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 6 0 4 0 1 0
po pracach społecznie użytecznych 36 9 31 9
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 637 313 566 281

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 377 204 333 177

z tego

niesubsydiowanej 326 195 287 168

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 4 2 3 1
pracy sezonowej 322 193 284 167
subsydiowanej 51 9 46 9

z tego

prac interwencyjnych 0 0 0 0
robót publicznych 0 0 0 0
podjęcia działalności gospodarczej 13 1 10 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 16 4 15 4
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 3 1 2 1
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 0 0 0 0
inne 19 3 19 3
rozpoczęcie szkolenia 0 0 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0
rozpoczecia stazu 20 15 20 15
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 0 0 0 0
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 0 0 0 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 96 42 85 40
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 25 9 23 9
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 76 18 65 16
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 11 6 9 6
podjęcia nauki 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego 3 2 3 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 5 1 5 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 5 1 5 1
innych 19 15 18 14
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4746 2504 4202 2240
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 673 412 604 373

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1437 790 692 344 1002 399
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 392 198 228 105 129 42
z tego po raz pierwszy 31 18 22 14 X X
po raz kolejny 361 180 206 91 125 41

z wiersza 69

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 0 0 0 0 7 0
po stażu 197 126 125 71 14 8
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 5 0 1 0 0 0
po pracach społecznie użytecznych 3 2 1 0 19 3
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 341 167 218 102 83 35

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 252 129 156 76 24 17

z tego

niesubsydiowanej 212 122 134 70 22 16

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 1 0 1 0 0 0
pracy sezonowej 211 122 133 70 22 16
subsydiowanej 40 7 22 6 2 1
z tego prac interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
robót publicznych 0 0 0 0 0 0
podjęcia działalności gospodarczej 12 1 5 1 0 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 6 2 4 2 2 1
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 3 1 2 1 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 0 0 0 0 0 0
inne 19 3 11 2 0 0
rozpoczęcia szkolenia 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia stażu 8 6 4 3 3 1
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0 0 0
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 20 9 13 6 28 10
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 9 3 7 3 3 0
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 37 11 25 6 10 2
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 3 1 3 1 3 1
podjęcia nauki 0 0 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego X X 0 0 3 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 0 1 0 2 0
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego X X 0 0 5 1
innych 11 8 9 7 2 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 12 5 X X X X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1476 816 692 339 1048 406
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 399 238 294 160 123 61
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 26 11
zatrudnione przy robotach publicznych 0 0
odbywające szkolenie 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0
odbywające staż 72 56
w tym w ramach bonu stazowego 2 0
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0
odbywające prace społecznie użyteczne 0 0
w tym w ramach PAI 0 0
zatrudnione w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0
zatrudnione w ramach grantu na teleprace 0 0
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne 0 0
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 0 0
w tym powyzej 60 roku zycia 0 0
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 39 14
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 8 4
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 1 0

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 0 0
rozpoczęcia szkolenia 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie 1 0
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu 0 0
dobrowolnej rezygnacji 0 0
innych 0 0
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 46 18

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 20 9
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 0 0
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 0 0
otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym 0 0
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 0 0
żołnierze rezerwy 0 0
pobierający rentę szkoleniową 1 0
pobierający świadczenie szkoleniowe 0 0
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 0 0
cudzoziemcy 0 0
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 0 0
2.2. Osoby, które
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy 0 0 0 0
z własnej inicjatywy 19 12 52 20
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 4 1 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzedy pracy 4 1 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 0 0 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 0 0 0 0
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 0 0
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 0 0 4 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 1 0
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 5 3 6 3
3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Wyszczególnienie Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
razem z rubr.1 dotyczące pracy razem w tym
niewykorzystane
dłużej niż 30 dni
subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 48 17 8 31 20 0

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 37 6 1 31 18 0
miejsce aktywizacji zawodowej 11 11 7 X 2 0

z tego

staże 11 11 7 X 2 0
przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0 0 X 0 0
prace społecznie użyteczne 0 0 0 X 0 0
dla niepełnosprawnych 3 0 0 3 3 0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 0 0 0 0 0 0
3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania
Osoby objęte indywidualnym planem działania
bezrobotni poszukujący pracy
razem kobiety razem kobiety
Przygotowano IPD w miesiącu sprawozdawczym 458 161 3 0
Przerwali realizację IPD 453 214 3 1
z tym z powodu podjęcia pracy 323 167 2 0
Zakończyli realizację IPD 18 9 0 0
Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego 7909 4176 115 49
3.3. Profile pomocy
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych dla których ustalono profil pomocy Liczba wywiadów zakonczonych ustaleniem profilu pomocy Liczba bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
w miesiacu sprawozdawczym w koncu miesiaca sprawozdawczego
Ogółem 462 163 462 163 4738 2500

z tego

profil I X X 1 1 3 3
profil II X X 412 137 3789 1901
profil III X X 49 25 946 596
4. ZGLOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie W miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
Zgłoszenia zwolnień grupowych 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwolnienia grupowe 0 0 0 0 X X X X
Zwolnienia monitorowane 0 0 0 0 X X X X